Juhatuse koosolekute protokollid on osas "Juhatuse otsused".

 

Siin on vaid KÜ üldkoosolekute protokollid.

 


 

Üldkoosoleku protokoll 2, 10. mai 2011

 


KÜ Ehitajate tee 25 liikmete üldkoosoleku protokoll nr 2

Koosoleku toimumise aeg: 10.05.2011

Koosoleku toimumise koht: Haapsalu Kutsehariduskeskuse Tammiku õpilaskodu

Koosoleku algus: 18.00

Koosoleku lõpp: 19.25

Koosolekust osavõtjad:

 • KÜ liikmeid - 13,
 • KÜ liikmete poolt volitatud esindajaid - 5. Volitused lisatud registreerimislehele. Elna Siimbergi volitus on allkirjastatud digitaalselt (saadaval Inn Vaaro arvutist).

Kutsutud osavõtjad: KÜ raamatupidaja Marelle Möll, juhatuse liige Inga Kurvits

  PÄEVAKORD

        1. 2010. aasta aastaaruande ja 2011. aasta majandustegevuse aastakava kinnitamine.

        2. Kommunaalkulude arvestuse aluste muutmine.


KOOSOLEKU KÄIK

Koosoleku juhatajaks valiti: Inn Vaaro

 • poolt - 18
 • vastu - ei ole
 • erapooletuid - ei ole

 

Koosoleku protokollijaks valiti: Sirje Vaaro

 • poolt - 18
 • vastu - ei ole
 • erapooletuid - ei ole

 

Häältelugejaks valiti: Inga Kurvits

 • poolt - 18
 • vastu - ei ole
 • erapooletuid - ei ole

 

Päevakorra punkt 1.

2010. aasta aastaaruande ja 2011. aasta majandustegevuse aastakava kinnitamine.

 KUULATI:

Juhatuse liige Inn Vaaro esitas ülevaate 2010. a. majandusaasta aruandest ja 2011. aasta aastakavast.

2010. a. aastaaruanne on saadaval veebilehelt  http://maja25.onepagefree.com  ja Äriregistrist.

2010. a. tegevusaruanne ja 2011. a. tegevuskava on lisatud protokollile.

  Küsimused:

1) Valentina Miller:

Katus ei ole ventilatsioonikorstna ümber veetihe.

Ettekandja vastus:

     Katuse remont on aastakavas ja ventilatsioonikorstna leke püütakse kindlaks teha ja kõrvaldada.

2) Rain Ilau:

Mis liiki välisvalgustussüsteem on kavas paigaldada välistrepile? Kuidas remonditakse siseuste vahepost?

Ettekandja vastus:

     Esialgselt on plaanitud paigaldada aegviitega lüliti, mitte liikumisreleega valgusti. Vahepostil on otstarbekas taastada kivimüüritis, kipsplaadi kasutamine ei ole posti ümbritsemisel otstarbekas.

3) Vaiko Vooremaa:

     Kas keldriuks on plaanitud asendada tuletõkke nõuetele vastava uksega?

Ettekandja vastus:

     Esialgselt ei ole seda plaanitud, aga kui see on nõutav, siis tuleb selline uks paigaldada.

 

Sõnavõtud:

1) Maie Kliss:

Ühistu juhatuse protokollid ei ole kättesaadavad, ühistu juhatus peab läbi viima koosoleku iga 3 kuu järel.

Olen kohtus saavutanud võidu ühistu üle ja ma ei pea maksma üldvee kulu.

Kas hagi kohtusse andmise kohta oli juhatuses läbi arutatud?

Miks ei ole ühistus valitud revisjonikomisjoni?

Ettekandja vastus:

Ühistu juhatus on läbi viidud perioodilisi koosolekud, kuid tunnistab, et ei ole otsuseid vastavalt põhikirjale protokollinud. Juhatus lubab edaspidi koosolekud protokollida ja kättesaadavaks teha.

Kohtus ei saavutanud Te võitu, vaid sõlmisite kompromisslepingu, mille alusel peate maksma võla osaliselt. Arvestades Teie poolt tehtud samme võla vähendamisel enne kohtuistungit, pidas juhatus asja arutamise käigus võimalikuks sõlmida Teiega kompromissi ja loobuda võlaosast summas 666 krooni, ülejäänud võlg ja osa riigilõivust tuleb Teil siiski tasuda. Seega saab koostatud kohtumäärust käsitleda ainult kui kompromissi.

Hagi esitamine kohtusse oli juhatuse liikmete vahel läbi arutatud. Hagi esitamise hoiatus oli teile mitu korda edastatud, viimati KÜ juhatuse kirjaga nr. 2 , 19.11.2010, millele on alla kirjutanud kõik juhatuse liikmed ja see on juhatuse otsene tahteavaldus.

Vastavalt põhikirja punktile 8.1 võib üldkoosolek valida revidendi (revisjonikomisjoni) või audiitori. Kuid tuleb nentida, et see ei ole kohustuslik ja üldkoosolekule ei ole seni tehtud järelvalveorgani moodustamise ettepanekut.

2) Maie Kliss:

Teen ettepaneku moodustada revisjonikomisjon.

Koosoleku juhataja pani Maie Klissi ettepaneku KÜ revisjonikomisjoni moodustamise kohta hääletusele.

Hääletuse tulemused:

 • poolt - 4
 • vastu - 5
 • erapooletuid - 9

 

OTSUSTATI: Mitte moodustada KÜ Ehitajate tee 25 revisjonikomisjoni.

3) Inn Vaaro:

Teen ettepaneku arutelu lõpetada ja hääletada 2010. aasta aastaaruande ja 2011. aasta majandustegevuse aastakava kinnitamise üle.

Koosoleku juhataja pani ettepaneku 2010. aasta aastaaruande ja 2011. aasta majandustegevuse aastakava kinnitamise kohta hääletusele.

Hääletuse tulemused:

 • poolt - 16
 • vastu - 2
  erapooletuid - 0

 

OTSUSTATI: Kinnitada 2010. aasta aastaaruanne ja 2011. aasta majandustegevuse aastakava.


Päevakorra punkt 2.

Kommunaalkulude arvestuse aluste muutmine.

KUULATI:

Juhatuse liige Inn Vaaro esitas ülevaate KÜ juhatuse ettepanekutest kommunaalkulude arvestuse aluste muutmise kohta.

1. Arvestada kommunaalkulusid järgmiselt:

 • üldelekter – korteri kohta, arvestada maja A ja B kohta eraldi;
 • vesi ja kanalisatsioon – vastavalt ühistu liikme poolt esitatud veemõõtja näitudele;

veenäidu mitteteatamisel:

VARIANT 1: arvestada eelmise 3 kuu tarbimise keskmine;

VARIANT 2: arvestada 1,5 m³ elaniku kohta; järgmisel veenäidu teatamisel tehakse tasaarvestus;

 • üldvesi – VARIANT 1: jätta samaks põhikirjas kehtestatud kord – vastavalt korterielanike arvule;

VARIANT 2: proportsionaalselt arvestuskuul tarbitud vee kogusele;

veemõõtja näidu mitteteatamisel jagada üldvesi (erinevus maja veemõõtja kulu ja korterite veemõõtjate summaarse kulu vahel) võrdsetes osades mitteteatanud ühistu liikmete vahel, vastavalt A ja maja B kohta eraldi;

 • prügivedu – vastavalt korterielanike arvule.

 

2. Kehtestada elanike arvu registreerimiseeskiri järgmiselt.

 • Ühistu liige on kohustatud esitama ühistu juhatusele tõesed andmed korteris elavate elanike arvu kohta ja koheselt teatama elanike arvu muutumisest või mõne täisealise elaniku ajutisest katkematust eemalviibimisest enam kui … kuu jooksul. (näiteks 6 kuud)
 • Ühistu liikme korteris elavad lapsed vanusega kuni 18 aastat, kes hariduse omandamise perioodil asuvad ajutiselt mujal, loetakse korteri elanikeks.
 • Vajaduse korral tehakse korteri elanike arv kindlaks tunnistajate ütluste kohaselt või muude kolmandate osapoolte tõendite alusel

 

Sõnavõtud:

Vaiko Vooremaa:

Veenäidu mitteteatamisel võiks arvestada prognoosnäidu vastavalt viimase 3 kuu keskmisena ja järgmisel näidu teatamisel tuleks teha tasaarvestus.

Üldvett võiks arvestada proportsionaalselt arvestuskuul tarbitud vee kogusele majal A ja B eraldi, vastavalt variandile 2, aga näidu mitteteatamisel ei peaks üldvett mitteteatajate vahel jagama. Ülejäänud ettepanekud on vastuvõetavad.

 Üllar Kisant:

Elaniku ajutise eemalviibimise perioodi pikkus võiks olla 2 kuud. Ülejäänud ettepanekud on vastuvõetavad.

 Eha Kivioja:

Elanike arvu kindlakstegemine on raske, seega võiks prügiveo arvestus jääda m² kohta.

Hääletamisele esitati järgmised juhatuse ettepanekud kommunaalkulude arvestamise aluste ja neist tulenevate põhikirja muudatuste suhtes.

 MUUTA KORTERIÜHISTU PÕHIKIRJA ÜLDVEE JA KOMMUNAALMAKSETE NING ELANIKE ARVU ARVESTUSE OSAS JÄRGMISELT.

 1) Üldelektri kulud – korteri kohta, arvestades maja A ja B kohta eraldi.

Hääletuse tulemused:

 • poolt - 18
 • vastu - ei ole
 • erapooletuid - ei ole.

2) Vee- ja kanalisatsioonivarustuse kulud – vastavalt ühistu liikme poolt esitatud veemõõtja näitudele; veenäidu mitteteatamisel arvestada eelmise 3 kuu tarbimise keskmine, järgmisel veenäidu teatamisel teha tasaarvestus.

Hääletuse tulemused:

 • poolt - 18
 • vastu - ei ole
 • erapooletuid - ei ole.

3) Üldvee kulud – proportsionaalselt arvestuskuul tarbitud vee kogusele.

Hääletuse tulemused:

 • poolt - 18
 • vastu - ei ole
 • erapooletuid - ei ole.

4) Prügiveo kulud – vastavalt korterielanike arvule.

Hääletuse tulemused:

 • poolt - 18
 • vastu - ei ole
 • erapooletuid - ei ole.

5) Kehtestada elanike arvu registreerimiseeskiri järgmiselt.

 • Ühistu liige on kohustatud esitama ühistu juhatusele tõesed andmed korteris elavate elanike arvu kohta ja koheselt teatama elanike arvu muutumisest või mõne täisealise elaniku ajutisest katkematust eemalviibimisest enam kui 2 kuu jooksul.
 • Ühistu liikme korteris elavad lapsed vanusega kuni 18 aastat, kes hariduse omandamise perioodil asuvad ajutiselt mujal, loetakse korteri elanikeks.
 • Vajaduse korral tehakse korteri elanike arv kindlaks tunnistajate ütluste kohaselt või muude kolmandate osapoolte tõendite alusel.

Hääletuse tulemused:

 • poolt - 18
 • vastu - ei ole
 • erapooletuid - ei ole.

 

OTSUSTATI: Vastu võtta punktides 1) kuni 5) esitatud  kulude arvestuse ja elanike arvu registreerimise alused ning muuta vastavaid KÜ põhikirja punkte.

 


Protokolli lisad:

1. Koosolekust osavõtjate registreerimisleht

2. 2010. aasta aastaaruanne ja 2011. aasta majandustegevuse aastakava


 

Koosoleku juhataja:                                                         Inn Vaaro

Koosoleku protokollija:                                                      Sirje Vaaro


 

Lisa 2. 2010. aasta tegevusaruanne ja 2011. aasta majandustegevuse aastakava (täiemahuline aastaaruanne on saadaval Äriregistrist ja KÜ veebilehelt).

2010. aasta tegevusaruanne.

Korteriühistu Ehitajate tee 25 on asutatud 2001. a. mais ja selle tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine, sealhulgas kommunaalteenuste vahendamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 112 623 krooni ja põhitegevuse kulud olid 100 822 krooni. Korteriühistu kogub vahendeid majade hooldamiseks, haldamiseks ja remondiks.

Ühistusse kuulub 24 liiget. Korteriühistu tööd korraldab 3 liikmeline juhatus.

2010. aastal tehti tööd maja elektrisüsteemi seisundi parandamiseks. Märtsis alustati pärast elektririkke likvideerimist majade peajaotuskilpide ümberseadistamist. Fortum Elekter AS-iga uuendati võrguleping, mille alusel on kummalgi majal võimalik tarbida voolu 3-faasilisena summaarse voolutugevusega 80 amprit. Ühistu korterites on põhiliselt elektriküte, mistõttu võib tippkoormuse olukorras lubatud võimsusest mitte piisata. Kui tarbitav võimsus hakkab ületama lubatavat võimsust, tuleb taotleda täiendavat võimsust - see on aga tasuline, mistõttu püüame seda ühistu liikmete maksevõimet arvestades vältida.

Majade peajaotuskilpides on vahetatud lülitus- ja kaitseaparatuur. Samuti on need vahetatud korterite elektrikilpides, milleks kasutati ühistu liikmete poolt moodustatud sihtotstarbelist remondifondi raha, millesse iga ühistu liige panustas 900 krooni. Alustati eeltöid trepikodades asuvate korterite elektrikilpide uste vahetamiseks.

Asendati majade veemõõtjad firma Flodis C-täpsusklassiga veemõõtjate vastu, mille viga ei ületa tavavooluhulgal 2%, misjärel vähenes tunduvalt vahe majade üldveearvesti näitude järgi arvestatud kulu ja korteri veearvestite järgi arvestatud summaarse kulu vahel. Kuna korterite veemõõtjate lubatav viga on kuni 5%, siis tekib siiski mõõteviga ja sellest tulenev kulu tuleb võimalikult õiglaselt tarbijate vahel ära jaotada.

Ühistul on mitu pikaajalist võlglast. Ühistu liikme Maie Kliss'i vastu algatati kohtumenetlus võla väljamõistmiseks, Airi Tammemets sõlmis võlanõustaja vahendusel maksegraafiku, mille alusel ta tasub tekkinud võlga osade kaupa.

2009. aasta tegevusaruandes ettenähtud tuulekodade remontimine jäi tegemata rahaliste vahendite puudumise tõttu.

Swedbank'i ja SEB pangaga sõlmiti leping, mille alusel saavad ühistu liikmed tasuda oma arved otsekorraldusega.

 

2011. aasta majandustegevuse aastakava.

1.  Tuulekodade remont: põranda betoneerimine ja värvimine, ustevahelise posti parandamine, seinte ja lae värvimine, uste korrastamine ja värvimine.

2.  Välisuste valgustussüsteemi paigaldamine (viitlülitiga).

3.  Korterite elektrikilpide uste asendamine.

4.  Katusekatte remont.

 

 


 

Üldkoosoleku protokoll 15.11.2009

 


Korteriühistu „Ehitajate tee 25“ üldkoosoleku protokoll

Koosoleku toimumise koht: KÜ „Ehitajate tee 25“ hoovis (majade ees)

Koosoleku toimumise aeg: 27.mai 2010

Koosolek algas 18.30 ja lõppes 19.30

Koosolekust osavõtjate registreerimisleht on lisatud käesoleva protokolli lisana.

Koosoleku päevakord (teade – kutse on protokollile lisatud)

1. Aastaaruande kinnitamine

2. Üldveega seotud küsimused

3. Makse viivise kinnitamine

4. Majavanemate valimine

5. Elektrijaotussüsteemi ümberehitamine

6. Parklalaienduse asfalteerimine ja jalgrattastendide paigaldamine

Koosolekuks oli kogunenud 14 KÜ „Ehitajate tee 25“ liiget või volitatud esindajat, seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Inga Kurvits ja protokollijaks Vaiko Vooremaa.

1. Aastaaruande kinnitamine.

Koosolek kuulas ära koosoleku juhataja lühikokkuvõtte aruandest .

Koosolek otsustas: Kinnitada aastaaruanne esitatud kujul

Otsuse poolt:  14 häält

Vastu ja erapooletuid ei olnud

2. Üldveega seotud küsimused

Majade veearvesti näitude vahe on ca 10%. Ettepanek moodustada üldveefond suuruses 7-10% kulust.

Koosolek kuulas ära Inn Vaaro ülevaate teostatud töödest ja ning ettevõetud abinõudest üldvee osakaalu vähendamiseks. Ettekandja pani aruteluks eraldi nn „üldvee fondi „ loomise, kust oleks võimalik katta tulevikus tekkida võivaid lisakulutusi veele.

Maie Kliss(krt.20) ei olnud rahul,et ühistu jagab üldvee kulu proportsionaalselt inimeste arvu peale korterites. Üldine arvamus oli , et kord, mis on sätestatud ühistu põhikirjas on õiglane ja ei vaja parandamist.

Koosolek otsustas: Mitte moodustada eraldi fondi vaid suurendada hoolduskulu tariifi. Uueks tariifiks    otsustati määrata 4 EEK-i /m2. Tariif hakkab kehtima 1.juunist 2010.

Otsuse poolt:  14 häält

Vastu ja erapooletuid ei olnud

3. Makse viivise kinnitamine

Seoses suurte võlgnevustega tegi Inn Vaaro ettepaneku kehtestada viivismaks.

Koosolek otsustas: Kehtestada viivismaks  0,03% päevas. Viivismaksu arvestamine algab 1.juunist 2010. Viivismaksu hakkatakse arvestama, kui arve ei ole tasutud jooksva kuu lõpuks.

Otsuse poolt:  14 häält

Vastu ja erapooletuid ei olnud

4. Majavanemate valimine

Inn Vaaro tegi ettepaneku valida mõlemale majale majavanem ,kes oleks nn. usaldusisikuks ning kelle poole pöördutaks probleemide korral esimeses järjekorras samuti jääks nende kohuseks igakuine vee ja elektrinäitude esitamine.

Koosolek otsustas: Valida majavanemateks Maarika Ilau (A) ja Irina Joonasing (B)

Otsuse poolt:  14 häält

Vastu ja erapooletuid ei olnud

5. Elektrijaotussüsteemi ümberühendamine

Majade elektrisüsteemis on faaside vahel ebavõrdne jaotus.

Inn Vaaro andis ülevaate majade elektrisüsteemide hetkeseisust ning juba tehtud töödest.

Koosolek kuulas ära esineja ettekande veel tegemist vajavatest töödest. Samuti sai koosolek ülevaate

nende tööde teostamiseks tehtud pakkumistest. Koosolek arutas tegemist vajavate tööde finantseerimisega seotud probleeme.

Koosolek otsustas: elektrisüsteemi korrastamiseks koguda igalt korterilt 300 EEK-i kolme kuu jooksul (mai, juuni, juuli).

Otsuse poolt:  14 häält

Vastu ja erapooletuid ei olnud

6. Parklalaienduse asfalteerimine ja jalgrattastendide paigaldamine.

Parkla pooleliolevad laiendused vajavad lõpetamist. Jalgrataste hoidmiseks on vaja jalgrattastende.

Koosolek kuulas ära koosoleku juhataja ja Inn Vaaro ülevaate olukorrast

Koosolek otsustas: Mitte langetada lõplikku otsust vajaminevate tööde osas. Juhatusele tehti ülesandeks võtta pakkumised tegemist vajavatele töödele ning esitada need aruteluks järgmisele koosolekule.

Otsuse poolt:  14 häält

Vastu ja erapooletuid ei olnud

 

Koosoleku juhataja         

Inga Kurvits                                                                               

Protokollija                                                                                          

Vaiko Vooremaa